Ubytovací řád

Město Stříbro, Masarykovo nám.1, 349 01 Stříbro, IČO 00260177

Ubytovací řád pro přechodné ubytování (ve smyslu ustanovení § 754 Občanského zákoníku)

 1. Ustanovení tohoto ubytovacího řádu je povinen dodržovat každý host, který je v ubytovně Lhota ubytován.
 2. K ubytování musí být každý host řádně přihlášen. Za tím účelem je povinen ihned při příchodu předložit svůj občanský průkaz, nebo platný cestovní pas. Ubytování je možné do 20.00 hod.
 3. Úhradu za ubytování a služby s tím spojené je host platící v hotovosti povinen zaplatit předem při nástupu ubytování, a to ve výši dle platného ceníku (smluvní cenu).
 4. V den skončení smluveného pobytu je host povinen odhlásit pobyt a uvolnit pokoj nejpozději do 11.00 hodin.
 5. Ubytovaný host má právo po sjednanou dobu ubytování užívat prostory, které mu byly k ubytování vyhrazeny vč. jejich vybavení, jakož i společné prostory a používat služeb, jejichž poskytování je s ubytováním spojeno.
 6. Ubytovaný host je povinen užívat prostory vyhrazené mu k ubytování řádně bez souhlasu ubytovatele nesmí zde přemisťovat nábytek a provádět jakékoliv změny. Kromě holicích strojku a vysoušečů vlasů není v objektu dovoleno používat jakékoliv vlastní elektrické sítové spotřebiče. Vaření v pokojích je zakázáno. V prostorách není ubytovaným dovoleno chovat jakákoliv zvířata. Za škody způsobené na zařízení a majetku odpovídá ubytovaný host dle platných předpisu.
 7. Při každém odchodu z pokoje je host povinen zhasnout světla, překontrolovat uzavření vodovodních uzávěrů, zavřít okna a dveře. Ztráta klíce od pokoje je hostu účtována ve výši 50,- Kč.
 8. Host je povinen chovat se v ubytovacích prostorech zejména v dole od 20.00 do 7.00 hodin tak, aby nerušil klid ostatních ubytovaných hostů. V případě, že i přes výstrahu závažným způsobem porušuje dobré mravy, nebo jinak hrubě porušuje tento ubytovací řád, muže správce i před uplynutím dohodnuté doby od smlouvy o ubytování odstoupit (ubytování zrušit).
 9. Stížnosti hostu přijímá správce.
 10. V celém objektu je nutno udržovat čistotu a pořádek.
 11. Zákaz kouření platí v celé budově.
 12. Vchodové dveře je nutno neustále zamykat.
 13. Na pokoj se v den nástupu složí kauce ve výši 500,- Kč . Při řádném předání pokoje bude částka vrácena. Vzniklé škody budou dány k úhradě (strženy z kauce).